Animacja

ANIMACJA

Działalność animacyjna SZOWES zmierza do pobudzenia aktywności osób, grup, podmiotów i instytucji w środowisku lokalnym oraz ożywienia społeczności lokalnej poprzez inicjowanie różnego rodzaju aktywności, mających na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz włączanie i wzmacnianie roli PES w społecznościach lokalnych.

Animacja lokalna polega m.in. na realizacji działań:

  • monitoring środowisk lokalnych, zachodzących procesów i zmian,
  • działania animacyjne i integracyjne (prowadzące do powstawania nowych PES, sieci, klastrów, partnerstw, wspólnej realizacji działań i przedsięwzięć na rzecz środowiska lokalnego),
  • działania edukacyjne (na rzecz zwiększenia odpowiedzialności administracji publicznej i jest za lokalne podmioty ekonomii społecznej),
  • inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy PES lub osobami zainteresowanymi stworzeniem PES, a potencjalnymi interesariuszami (np. organizacjami pozarządowymi, samorządami wszystkich szczebli, instytucjami rynku pracy), instytucjami pomocy i integracji, ośrodkami naukowymi, think-tankami etc.),
  • inicjowanie spotkań i działań PES zainteresowanych określonym tematem (spotkania branżowe, partnerskie),
  • zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów (w tym instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej) w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych,
  • wspieranie sieciowania, tworzenia kontaktów i powiązań kooperacyjnych między sferą biznesu, samorządami terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami nauki a przedsiębiorstwami społecznymi,
  • lobbowanie na rzecz otwarcia działających klastrów gospodarczych na przedsiębiorstwa społeczne oraz wspieranie rozwoju nowych klastrów z ich udziałem,
  • wspieranie rozwoju franczyzy społecznej, bazującej na lokalnych powiązaniach kooperacyjnych z udziałem przedsiębiorstw społecznych.