Doradztwo

Doradztwo

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej usługi doradczej oferowanej przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Regionu Szczecineckiego.

Przez doradztwo rozumie się proces, w którym doradca pomaga klientowi zrozumieć problem i wspólnie z klientem znaleźć jego rozwiązanie. Doradztwo ma charakter skonkretyzowanej porady odnoszącej się do konkretnej sprawy, opartej na danych i materiałach przekazanych przez klienta.

Harmonogram doradztwa udzielanego w ramach OWES:

Harmonogram wsparcia OWES.pdf

Z doradztwa podstawowego mogą skorzystać:

A. Osoby fizyczne spełniające poniższe kryteria:

 • Osoby mające trudności na rynku pracy (bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym, nieaktywne zawodowo) lub zatrudnione, zainteresowane założeniem Podmiotu Ekonomii Społecznej, w tym Spółdzielni socjalnej, oraz
 • Osoby w wieku aktywności zawodowej  (15-64 lata)
 • Osoby, które zamieszkują, uczą się lub pracują na terenie powiatów: wałeckiego, drawskiego, łobeskiego, świdwińskiego i szczecineckiego.

B. Podmioty Ekonomii Społecznej:
Podmioty zarejestrowane lub posiadające jednostkę organizacyjna na terenie jednego z następujących powiatów: wałeckiego, drawskiego, łobeskiego, świdwińskiego i szczecineckiego posiadające status:

 • Organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja)
 • Spółdzielnia Socjalna
 • Spółdzielnia pracy
 • Spółdzielnia inwalidów i niewidomych
 • Klub integracji społecznej
 • Centrum integracji społecznej
 • Warsztat terapii zajęciowej
 • Zakład aktywności zawodowej
 • Spółka non-profit.

 

Formy udzielania doradztwa:

 • doradztwo pośrednie – doradztwo świadczone drogą elektroniczną (e-mail)
 • doradztwo bezpośrednie  – doradztwo świadczone osobiście przez doradcę klientowi/klientom w siedzibie OWES lub innym dogodnym dla klienta miejscu. Doradztwo bezpośrednie może być indywidualne lub grupowe – maksymalna liczba osób równa 6.