Fundusz Gwarancyjny

Fundusz Gwarancyjny dla sektora ekonomii społecznej

Fundusz Gwarancyjny to powołany w Banku Gospodarstwa Krajowego instrument dedykowany wsparciu Podmiotów Ekonomii Społecznej ubiegających się o kredyty w bankach spółdzielczych. Środki funduszu są przeznaczone na udzielanie gwarancji spłaty kredytów przyznawanych PES przez banki spółdzielcze, które zawarły z BGK umowę współpracy. Celem funduszu jest zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez PES, a tym samym wzmocnienie ich potencjału do pozyskania finansowania z rynku.

Dla kogo gwarancje?

O gwarancję mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne;
 • podmioty reintegracyjne, których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (CIS i KIS, ZAZ iWTZ);
 • organizacje pozarządowe lub prowadzące działalność pożytku publicznego instytucje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 • podmioty sfery gospodarczej, realizujące cel społeczny:
  • organizacje pozarządowa prowadzące działalność gospodarczą, zktórej zyski wspierają realizację celów statutowych;
  • spółdzielnie pracy, inwalidów iniewidomych;
  • spółki non-profit, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

Korzystne warunki gwarancji:

 • szeroki zasięg grupy docelowej: dla PES z całego kraju;
 • ułatwiony dostęp do finansowania rynkowego dla podmiotów o krótkiej historii działalności/braku historii kredytowej;
 • szerokie spektrum rodzajów kredytów objętych gwarancją: kredyty na bieżącą działalność, na cele rozwojowe lub inwestycyjne, w tym na:

finansowanie działalności gospodarczej,

– finansowanie inwestycji,

– tworzenie nowych miejsc pracy,

– wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,

– realizowanie kontraktów eksportowych;

 • długi okres gwarancji: do 102 miesięcy dla gwarancji zabezpieczających kredyty obrotowe i do 123 – kredyty inwestycyjne;
 • jednostkowa gwarancja do 80% kredytu i do 500 000,00 zł;
 • niska prowizja za udzielenie gwarancji: jedynie 0.5% od kwoty gwarancji za cały okres trwania gwarancji;
 • zabezpieczenie alternatywne dla PES nie posiadających majątku mogącego stanowić zabezpieczenie zaciąganego kredytu;
 • brak konieczności zabezpieczenia gwarancji na majątku PES; zabezpieczenie wyłącznie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją.

Podstawowe warunki udzielenia gwarancji:

 • złożenie w Banku kredytującym wniosku o udzielenie gwarancji;
 • posiadanie statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa;
 • prowadzenie działalności gospodarczej oraz posiadanie zdolności kredytowej;
 • brak wypowiedzianych kredytów, zadłużenia przeterminowanego powyżej 30 dni i powyżej 500 zł;
 • gwarancje mogą być udzielane łącznie do kwoty 1 000 000,00 złotych dla jednego PES.

Pomoc de minimis

Ze względu na preferencyjne warunki udzielania gwarancji, każde jej udzielenie oznacza udzielenie pomocy de minimis.

Jak skorzystać ze wsparcia?

Wystarczy złożenie wniosku  o udzielenie gwarancji w banku kredytującym.

SGB-Bank S.A.

tel.: 800 888 888,

tel.: (+48) 61 647 28 46

e-mail: call.center@sgb.pl

lub

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

tel. (22) 539 50 77

e-mail:

elzbieta.jakubiak@bankbps.pl

 

Szczegółowe informacje na temat programu wsparcia, dostępne są także na stronie:

www.bgk.pl/ekonomia-spoleczna