O projekcie

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie SZOWES-OWES w regionie szczecineckim

Oferta skierowana jest do następujących grup z Regionu Szczecineckiego:

– osób fizycznych w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie umiejętności związanych z założeniem i prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej. W szczególności dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, wykluczonych zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych;
– podmiotów ekonomii społecznej zarejestrowanych na terenie Regionu szczecineckiego : spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Spółdzielni Inwalidów i Niewidomych, osób prawnych zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych w zakresie: informacji, szkoleń, doradztwa, usług: księgowych, marketingowych, prawnych, doradztwa biznesowego, animacji.
– instytucji otoczenia ekonomii społecznej.

Projekt realizowany jest na terenie powiatów: wałeckiego ,drawskiego ,szczecineckiego,łobeskiego, świdwińskiego.

Działania OWES współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020., w ramach projektu „SZOWES- OWES w regionie szczecineckim“, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, na podstawie umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy nr. UDA-RPZP.07.03.00-32-K002/18 z dnia 21.12.2018r.

Wartość projektu: 11 919 528,60 PLN
Kwota dofinansowania Projektu z UE: 10 131 599,31 PLN

Pochwały wnioski i skargi prosimy kierować na adres: biuro@ndsfund.org

Wszelkie uwagi dotyczące pracy SZOWES można również kierować na adres: info@mrips.gov.pl