O projekcie

O projekcie

Działania OWES współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego“, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, na podstawie umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy nr UDA-RPZP.07.03.00-32-K003/16-00

Oferta projektu skierowana jest  do następujących grup z Regionu Szczecineckiego – Powiatów: Wałeckiego, Świdwińskiego , Szczecineckiego, Drawskiego , Łobeskiego:

  • osób  fizycznych w zakresie doradztwa i szkoleń  umożliwiających uzyskanie umiejętności związanych z założeniem i prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej. W szczególności dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, wykluczonych zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych;
  • podmiotów  ekonomii społecznej posiadających jednostkę organizacyjną w Regionie Koszalińskim: spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej,  Warsztatów Terapii Zajęciowej, Spółdzielni Inwalidów i Niewidomych, osób prawnych zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych w zakresie: informacji, szkoleń,  doradztwa, usług: księgowych, marketingowych, prawnych, doradztwa biznesowego, animacji.
  • instytucji otoczenia ekonomii społecznej.

 

Pochwały, wnioski i skargi prosimy kierować na adres: biuro@ndsfund.org

Wszelkie uwagi dotyczące pracy SZOWES można również kierować na adres: info@mrpips.gov.pl