Przedsiębiorstwa społeczne

Spółdzielnie socjalne – zakładanie

Spółdzielnia

Definicja spółdzielni (w art.1 prawa spółdzielczego):

 • Dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym
 • W interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą
 • Może także prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i środowiska (art.1 prawo spółdzielcze)
 • Posiada osobowość prawną
 • Działa na podstawie zarejestrowanego w KRS statutu
 • Posiada organy: walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli), zarząd, radę nadzorczą, zebrania grup członkowskich
 • Majątek jest prywatną własnością członków (art.35 prawa spółdzielczego)
 • Członek jest zobowiązany do wniesienia wpisowego oraz zadeklarowanych udziałów
 • Członek uczestniczy w pokrywaniu strat spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów, nie odpowiada wobec wierzycieli za jej zobowiązania (art.19 prawa spółdzielczego)
 • Rodzaje spółdzielni: Spółdzielnie kółek rolniczych, Spółdzielnie pracy, Spółdzielnie inwalidów i spółdzielnie niewidomych

Czym jest:

 • Przedsiębiorstwem społecznym ,które działa na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji
 • Rodzajem spółdzielni pracy, opierającej się na osobistym świadczeniu pracy przez jej członków

Liczba założycieli spółdzielni socjalnej:

 • nie mniejsza niż 5, jeżeli założycielami są osoby fizyczne
 • nie mniejsza niż 2, jeżeli założycielami są osoby prawne

Liczba członków spółdzielni:

od 5 do 50

Członkowie założyciele

Osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnie i nie ubezwłasnowolnione całkowicie), które spełniają jedno z następujących kryteriów:

 • 1) Osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) lub osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • 2) Osoby, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1 b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, czyli :
  • absolwenci centrum integracji społecznej – oznacza to osobę, która przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy uczestniczyła w zajęciach w centrum integracji społecznej i otrzymała zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w zajęciach i umiejętności nabyte w ramach reintegracji zawodowej i społecznej osoba ta jest absolwentem centrum integracji społecznej przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zajęć w centrum integracji społecznej;
  • absolwenci klubu integracji społecznej – oznacza to osobę, która uczestniczyła w klubie integracji społecznej przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada ważne zaświadczenie uczestnictwa w klubie integracji społecznej oraz zrealizowała postanowienia kontraktu socjalnego;
 • 3) Osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.)

Spółdzielnię socjalną mogą założyć także: (art.4 ust.2 ustawy o spółdzielniach)

 • inne osoby niż wskazane w ust. 1 (w slajdach powyżej, czyli osoby z grup defaworyzowanych), o ile liczba tych osób nie stanowi więcej niż 50% ogólnej liczby założycieli
 • organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub jednostki samorządu terytorialnego
 • kościelne osoby prawne

Dokumenty potwierdzające status

 • Osoby bezrobotne – zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej z powiatowego urzędu pracy
 • Osoby niepełnosprawne – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Zakładanie spółdzielni

Co powinien zawierać statut spółdzielni:

 • Nazwa spółdzielni z dodatkiem: „Spółdzielnia Socjalna”
 • Przedmiot działalności (PKD) + informacja, że spółdzielnia działa na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej
 • Siedziba, teren działania (np. siedziba: Wałbrzych, teren działania: Polska)
 • Członkowie spółdzielni – prawa, obowiązki, przyjmowanie, wykreślanie
 • Władze spółdzielni – kompetencje, wybór, odwołanie
  • sposób podejmowania uchwał
  • kompetencje
 • Wprowadzanie zmian w statucie
 • Wysokość wpisowego, ilość i wysokość udziałów
 • Możliwość wnoszenia wkładów

Zebranie założycielskie

 • Przygotowanie:
  • Powiadomienie uczestników
  • Ustalenie porządku obrad
 • Odbycie zebrania
 • Efekty:
  • Protokół z zebrania
  • Dokumenty z zebrania, przygotowane w celu dołączenia do wniosku do KRS

Zebranie założycielskie – przebieg

 • 1) Rozpoczęcie: przedstawienie celu zebrania i porządku zebrania
 • 2) Stworzenie listy obecności
 • 3) Wybór przewodniczącego i sekretarza – głosowanie jawne
 • 4) Uchwała o powołaniu spółdzielni socjalnej
 • 5) Uchwała o przyjęciu statutu
 • 6) Wybór komisji skrutacyjnej
 • 7) Uchwała o wyborze Zarządu – głosowanie tajne
 • 8) Uchwała o wyborze Rady Nadzorczej – jeżeli będzie powołana – powyżej 15 członków
 • 9) Wolne wnioski
 • 10) Zamknięcie zebrania

Dokumenty, które powstają na zebraniu założycielskim

 • Lista członków założycieli
 • Protokół z zebrania założycielskiego, podpisany przez przewodniczącego i sekretarza
 • Podjęte uchwały
 • Jednolity tekst statutu
 • Zaświadczenia potwierdzające uprawnienia

Rejestracja w KRS

Krajowy Rejestr Sądowy składa się z:

 • rejestru przedsiębiorców
 • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • rejestru dłużników niewypłacalnych
 • Rejestr jest jawny, każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru, w siedzibie właściwego sądu, bez ograniczeń
 • Sądy prowadzą odrębne akta rejestrowe dla każdego podmiotu(w postaci papierowej), które obejmują w szczególności dokumenty potwierdzające informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu

Wpis do KRS:

 • Krajowego Rejestru Sądowego
 • rejestru przedsiębiorców (jest jeszcze rejestr stowarzyszeń i fundacji)
 • w mieście wojewódzkim właściwym dla siedziby spółki
 • formularze: KRS W-5, WK (wpis Zarządu i ewentualnej Komisji Rewizyjnej), WM (wpis PKD)

Zatrudnienie

Statut spółdzielni socjalnej może przewidywać zatrudnienie na podstawie:

 • Umowy o pracę nakładczą
 • Umowy zlecenia
 • Umowy o dzieło
 • Umowy o pracę

Spółdzielcza umowa o pracę wygasa z dniem ustania członkostwa