Ścieżka udziału w projekcie 7.4

Kto może ubiegać się o dotację?

DOTACJE SĄ UDZIELANE WYŁĄCZNIE NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY DLA:

A. osób bezrobotnych, które są najbardziej oddalone od rynku pracy to jest takich, które oprócz bezrobocia doświadczają wykluczenia społecznego na podstawie innych przesłanek wykluczających, wskazanych w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj.:

 1. 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. osobom kwalifikującym się do udzielenia pomocy społecznej w szczególności z powodu:
  1. a) ubóstwa;
  2. b) sieroctwa;
  3. c) bezdomności;
  4. d) bezrobocia;
  5. e) niepełnosprawności;
  6. f) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
  7. g) przemocy w rodzinie;
  8. h) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
  9. i) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
  10. j) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
  11. k) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
  12. l) alkoholizmu lub narkomanii;
  13. m) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
  14. n) klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 2. 2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, tj. osób:
  1. a) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  2. b) uzależnionych od alkoholu,
  3. c) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
  4. d) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
  5. e) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  6. f) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  7. g) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  8. h) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osób, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym
 3. 3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 4. 4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);
 5. 5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
 6. 6. osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
 7. 7. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
 8. 8. osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.);
 9. 9. osoby niesamodzielne;
 10. 10. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań
 11. 11. osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
 12. 12. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

i/ lub

B. osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, które doświadczają wykluczenia społecznego na podstawie co najmniej jednej przesłanki wykluczającej wskazanej powyżej.

 • osoby bezrobotne
 • osoby, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – posiadające pełną zdolność do czynności prawnych

Nie jest możliwe przyznanie dotacji na stworzenie miejsca pracy dla osób, które wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, lub prowadzą działalność gospodarczą w momencie złożenia wniosku o przyznanie dotacji z wyjątkiem:

 1. 1. osób ubogich pracujących – takich, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie i jednocześnie są uprawnione do korzystania z pomocy społecznej na podstawie przesłanki ubóstwo, tj. której dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej lub
 2. 2. osób z niepełnosprawnością zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej, lub
 3. 3. osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.  o spółdzielniach socjalnych, które doświadczają wykluczenia społecznego na podstawie co najmniej jednej przesłanki wykluczającej wskazanej powyżej.

Jakie dokumenty rekrutacyjne składają dwa podmioty (np. dwie fundacje), które chcą założyć spółdzielnię socjalną?

W przypadku Grupy Inicjatywnej, która składa się z dwóch fundacji oraz osób, które znajdą zatrudnienie w tej spółdzielni socjalnej, należy złożyć następujące dokumenty rekrutacyjne:

 1. 1) Każdy z podmiotów składa:
  1. a) formularz rekrutacyjny podmiotu/instytucji wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia (ZAŁĄCZNIK NR 2) wraz z załącznikami;
  2. b) potwierdzona za zgodności z oryginałem kserokopia dokumentu rejestrowego lub wydruk z systemu komputerowego niewymagający podpisu – nie starszego niż 3 miesiące;
  3. c) poświadczona za zgodność kserokopia statutu lub innego równoważnego dokumentu.
 2. 2) Każda z osób fizycznych, która znajdzie zatrudnienie w tej spółdzielni, składa:
  1. a) Formularz rekrutacyjny dla osoby fizycznej wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia (ZAŁĄCZNIK NR 3) wraz z załącznikami;
  2. b) poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające status na rynku pracy oraz informacje wskazane
   w formularzu rekrutacyjnym aby możliwe było zweryfikowania stopnia oddalenia Uczestnika/czki od rynku pracy.
 3. 3) 2 podmioty oraz 5 osób fizycznych wspólnie podpisują Deklarację utworzenia grupy inicjatywnej.
 4. Podsumowując, należy złożyć 2 formularze da osób prawnych, 5 formularzy dla osób fizycznych oraz 1 Deklarację utworzenia grupy inicjatywnej.

Czy osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dotacje?

Osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375); mogą ubiegać się o dotacje, ponieważ są to osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Czy osoba pracująca może ubiegać się o dotacje?

Nie przewiduje się udzielania dotacji na stworzenie miejsc pracy dla osób pracujących. Wyjątek stanowią:

 1. a) osoby ubogie pracujące – jeśli zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym przyczyni się do redukcji ubóstwa tej osoby;
 2. b) osoby z niepełnosprawnością, które opuszczają ZAZ – jeśli w ZAZ pracują osoby z niepełnosprawnościami, które mają potencjał do zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw społecznych;
 3. c) osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, które doświadczają wykluczenia społecznego na podstawie co najmniej jednej przesłanki wykluczającej, wskazanych w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.