Usługi księgowe

Usługi księgowe

Zapewniamy podmiotom ekonomii społecznej bezpłatne usługi księgowe w zakresie:

 1. Przygotowanie/aktualizacja Zakładowej Polityki Rachunkowości;
 2. Prowadzenie księgowości z podziałem na realizowane projekty, zgodnie z ustawą  o rachunkowości z 19.11.1994 roku z późn. zmianami;
 3. Sporządzanie dokumentacji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 4. Sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS zgodnie z obowiązującym prawem;
 5. Przestrzeganie przepisów podatkowych, w tym: podatek od osób fizycznych, podatek od osób prawnych, podatek od towarów i usług;
 6. Przestrzeganie przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
 7. Uzgadnianie rozliczeń finansowych projektów z zapisami w księgach rachunkowych;
 8. Przygotowanie danych niezbędnych do opracowania planów finansowych i budżetów rocznych PES;
 9. Pomoc w bieżącej działalności związanej z zobowiązaniami publicznoprawnymi wobec US i ZUS;
 10. Sporządzanie deklaracji dla GUS zgodnie z wymogami tego organu;
 11. Weryfikacja prowadzonej dokumentacji księgowej.

Zapraszamy podmioty zarejestrowane lub posiadające jednostkę organizacyjną na terenie jednego z następujących powiatów: wałeckiego, drawskiego, łobeskiego, świdwińskiego i szczecineckiego; posiadające status:

 • Organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja)
 • Spółdzielnia Socjalna
 • Spółdzielnia pracy
 • Spółdzielnia inwalidów i niewidomych
 • Klub integracji społecznej
 • Centrum integracji społecznej
 • Warsztat terapii zajęciowej
 • Zakład aktywności zawodowej
 • Spółka non-profit.