Zakres

Zakres usług doradczych

Zakres usług doradczych świadczonych przez OWES w regionie szczecineckim obejmuje doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do funkcjonowania PES w sektorze Ekonomii Społecznej. Zakres tematyczny doradztwa obejmuje następujące moduły:

Moduł A. Tworzenie Podmiotu Ekonomii Społeczne (PES), w tym spółdzielni socjalnej:

 • Formy prawne Podmiotów Ekonomii Społecznej
 • Rejestracja PES
 • ABC przedsiębiorstwa społecznego

Moduł B. Prowadzenie i rozwój podmiotu ekonomii społecznej (PES):

 • planowanie strategiczne,
 • strategia marketingowa,
 • zarządzanie strategiczne i kryzysowe,
 • zarządzanie projektami i przedsięwzięciami społecznymi,
 • techniki sprzedaży,
 • marketing i promocja PES
 • budowanie marki Podmiotu Ekonomii Społecznej
 • innowacje i nowe technologie (m.in. wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne, tworzenie przedsiębiorstw opartych na zaawansowanych technologiach, wykorzystywanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwie)
 • twórcze rozwiązywanie problemów

Moduł C. Zarządzanie finansami:

 • planowanie finansowe,
 • źródła i instrumenty finansowania PES,
 • przygotowanie biznes planu PES,
 • fundraising,
 • środki prywatne i publiczne (z wyłączeniem EFS),krajowe i zagraniczne, pożyczki, darowizny, sponsoring, PFRON, FIO, EOG, Bank Światowy i inne,

Moduł D. Zarządzanie zasobami ludzkimi:

 • budowanie zespołu,
 • delegowanie zadań,
 • system oceny personelu,
 • motywowanie pracowników – narzędzia finansowe i pozafinansowe,
 • zarządzanie konfliktem,
 • zarządzanie czasem pracy,
 • twórcze rozwiązywanie problemów
 • praca z osobami w trudnej sytuacji życiowej – motywacja, roszczeniowość, budowanie zespołu, kryzysy

Moduł E. Komunikacja społeczna:

 • public relations i komunikacja w podmiotach ekonomii społecznej,
 • budowanie marki produktu i organizacji,
 • zarządzanie relacjami z klientem,
 • współpraca z administracją publiczną,
 • tworzenie i zarządzanie partnerstwem międzysektorowym,
 • Nawiązywanie i rozwój partnerstw oraz sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju Ekonomii Społecznej i przedsiębiorczości społecznej w regionie
 • Dostosowywanie oferty PES do potrzeb i problemów zdiagnozowanych w środowisku lokalnym
 • Nawiązywanie relacji z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Moduł F. Zagadnienia administracyjno-prawne:

 • prawne aspekty zarządzania organizacjami społecznymi i przedsięwzięciami społecznymi,
 • opracowanie statutu lub zmian w statucie,
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • prawo pracy w instytucjach społecznych,
 • elastyczne formy zatrudnienia w podmiotach ES,
 • prowadzenie księgowości i rachunkowości,
 • kadry i płace,
 • podatki,
 • pomoc publiczna,
 • klauzule społeczne,
 • zamówienia publiczne
 • Działalność Pożytku Publicznego
 • Prowadzenie statutowej działalności nieodpłatnej i odpłatnej oraz działalności gospodarczej w podmiotach trzeciego sektora oraz w podmiotach sektora ekonomii społecznej – obszar prawny, finansowy i księgowy